OC-sign arrow-up close icon-avatar icon-calendar icon-captcha-refresh icon-graph-candlestick icon-graph-line icon-graph-ohlc icon-graph-setting-oc icon-graph-setting icon-products-bg icon-social-facebook icon-social-twitter icon-support icon-tabnav-binary icon-tabnav-bullbear icon-tabnav-day icon-tabnav-flex icon-tabnav-vanilla icon-warning

Voorwaarden

Logo _optionclub

Indexa B.V.

VOORWAARDEN

DEFINITIES

1. In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

Account: een rekening van de Deelnemer bij Stichting Cliëntengelden Optionclub waarop zijn saldo wordt geadministreerd en waarmee hij middels een Handelsaccount transacties kan sluiten in Opties met Optionclub via het online handelsplatform van Optionclub.

Deelnemer: de persoon die houder van een Optie is.

Expiratie: het moment waarop de looptijd van een Optie eindigt en de waarde van de Optie wordt bepaald door Optionclub en die – als hij niet waardeloos afloopt - wordt afgewikkeld in contanten.

Onderliggende Waarde: het aandeel, de (aandelen) indices of de anderszins door de Deelnemer uit het door Optionclub op dat moment aangeboden assortiment gekozen onderliggende waarde van de Optie.

Trade: een door Indexa B.V. uitgegeven, niet aan enige (effecten)beurs genoteerd (over-the-counter) optiecontract op een Onderliggende Waarde, dat hetzij recht geeft op een betaling bij Expiratie, hetzij waardeloos afloopt.

Tradeprijs: het bedrag waarvoor de Deelnemer een Optie koopt (trade afsluit). De Tradeprijs is gelijk aan, of een veelvoud van, de door Optionclub bepaalde en op haar website gepubliceerde, transactieprijs voor een Trade.

Optionclub: de besloten vennootschap Indexa B.V. die optreedt als onderneming en uitgevende instelling van de Opties en daardoor als contractuele tegenpartij van de Deelnemer.

Prijs: de actuele prijs van de Onderliggende Waarde(n) van de Trade, berekend naar de eenheid waarop de Prijs betrekking heeft.

OPTIES

2. Opties worden tot nader order in een ongelimiteerd aantal uitgegeven.

3. Een Optie is geen waardepapier en geen toonderstuk. De Deelnemer heeft jegens Optionclub geen andere rechten en verplichtingen dan omschreven in deze Voorwaarden.

4. De Deelnemer verkrijgt door de koop van een Optie en betaling van de Tradeprijs een strikt individueel, niet collectief recht jegens Indexa B.V. dat juridisch kwalificeert als geïndividualiseerde voorwaardelijke vordering op naam op Optionclub.

5. Opties en de rechten daaruit zijn niet verhandelbaar. De overdraagbaarheid van (de rechten uit) een Optie is uitgesloten (artikel 3:83 lid 2 BW).

6. Optionclub behoudt zich het recht voor om de uitgifte van Opties op ieder gewenst moment te staken. Dit heeft geen invloed op de op dat moment nog lopende Opties.

LOOPTIJD

7. Opties hebben een bij aankoop bekende maximale looptijd in tijd of koersmutatie van de onderliggende waarde.

8. Opties kunnen tot uiterlijk een aangegeven tijd worden gekocht.

9. Opties die bij Expiratie een waarde hebben worden uitsluitend afgewikkeld door verrekening in contanten.

WAARDEONTWIKKELING

10. Indien de Optie niet waardeloos afloopt, ontvangt de Deelnemer een uitbetaling per Optie zoals bij aankoop van de Optie door Optionclub vooraf gedefinieerd, bekendgemaakt en op haar website gepubliceerd.

11. Indien de Prijs van de Onderliggende Waarde bij Expiratie gelijk is aan de Prijs van de Onderliggende Waarde bij de koop van de Optie, dan geeft de Optie de Deelnemer geen recht op terugbetaling van de Tradeprijs.

12. Optionclub is bevoegd limieten te stellen aan de hoogte van de Tradeprijs en het aantal door Deelnemer te kopen Opties.

PRIJS

13. Als Prijs van de Onderliggende Waarde bij de koop en bij Expiratie van de Optie geldt de actuele (real-time) prijs van de Onderliggende Waarde. De Prijzen van de Onderliggende Waarden worden aan Optionclub geleverd door dataleverancier Match-Trade Technologies LLC of althans de dataleverancier die daarvoor in de plaats treedt.

14. De Prijzen van de Onderliggende Waarden worden op de website van Optionclub gepubliceerd.

15. Indien door een technische of menselijke fout de Prijs van de Onderliggende Waarden onjuist door Optionclub op haar website wordt gepubliceerd is deze Prijs ongeldig en geeft deze geen recht op uitbetaling. Bindend zijn slechts de Prijzen zoals geleverd door dataleverancier Match-Trade Technologies LLC of althans de dataleverancier die daarvoor in de plaats treedt.

DEELNAME

16. Opties kunnen worden gekocht nadat de Deelnemer zich als zodanig bij Optionclub heeft aangemeld, Optionclub de Deelnemer als zodanig heeft geaccepteerd en aan de Deelnemer kennisgeving van acceptatie heeft verstuurd en een Oefenaccount met € 100,- virtueel startgeld ten name van de Deelnemer heeft opengesteld.

17. Het deelnemerschap kan door de Deelnemer dagelijks kosteloos worden beëindigd.

18. Deelnemers dienen bij aanmelding 18 jaar of ouder te zijn.

19. Optionclub behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanmelding/acceptatie van een Deelnemer te weigeren, of een acceptatie later op ieder gewenst moment in te trekken en het deelnemerschap te beëindigen.

20. Het aantal (Oefen/Handels) Accounts is per persoon beperkt tot 1 (één) en per huis- en/of IP-adres beperkt tot 2 (twee). Indien een persoon of groep van personen naar het uitsluitende oordeel van Optionclub een oneigenlijk gebruik van het/de (Oefen) Account(s) maakt, kan Optionclub dit/deze (Oefen) Account(s) per direct sluiten. Ook overigens zijn Deelnemers verplicht de door Optionclub voorgeschreven procedures na te leven.

21. Het is de Deelnemer niet toegestaan de werking van de software van het handelsplatform voor het kopen van Opties (gedeeltelijk) te automatiseren door gebruik van externe software zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het gebruik van scripts.

22. Deelnemers gaan ermee akkoord om e-mails van Optionclub en de wekelijkse Nieuwsbrief Optiemaal van Optionclub te ontvangen.

23. Optionclub kan deelname van de Deelnemer beëindigen indien deze een of meer bepalingen van de Voorwaarden overtreedt.

24. Alle mededelingen van Optionclub aan de Deelnemer en vice versa, geschieden per e-mail aan het bij aanmelding/acceptatie/wijziging door de Deelnemer opgegeven e-mailadres, respectievelijk aan het e-mailadres dat Optionclub aan de Deelnemer heeft kenbaar gemaakt.

OEFENACCOUNT

25. Deelnemers ontvangen na acceptatie, onder de hierna te noemen voorwaarden, € 100,- virtueel startgeld op hun Oefenaccount. Dit bedrag heeft geen (geldelijke) waarde en is uitsluitend bestemd om te oefenen met het afsluiten van opties. Het saldo van een Oefenaccount kan dus nimmer worden uitbetaald.

26. Na de eerste storting eigen geld van een Deelnemer wordt het Oefenaccount automatisch vervangen door een Handelsaccount, anders kan het Oefenaccount na een maand door Optionclub worden gesloten.

HANDELSACCOUNT

27. Om rechten van Deelnemers te beschermen in geval dat Optionclub failliet gaat, heeft Optionclub het beheer en de bewaring van (cliënt)gelden uitbesteed aan een onafhankelijke Stichting Cliëntengelden Optionclub (de "Bewaarinstelling"). Stortingen op een (administratieve) Handelsaccount kunnen uitsluitend plaatsvinden door overmaking van gelden vanaf een bankrekeningnummer binnen de Europese Unie ten name van Deelnemer (of door een andere door Optionclub uitdrukkelijk op haar website geaccepteerde betaalmethode) naar de bankrekening van de Bewaarinstelling (in de praktijk kan dit ook de bewaarder van de vergunninghoudende betaalinstelling zijn die de betalingstransacties uitvoert) waarbij de gegevens van de persoon te wiens laste de storting plaatsvindt, moeten overeenkomen met de tenaamstelling van het Handelsaccount. Tussen Optionclub en de Bewaarinstelling is een overeenkomst betreffende het beheer en bewaring van gelden gesloten en de Bewaarinstelling is jegens Optionclub verbonden om de gelden die toekomen aan een Deelnemer uit hoofde van transacties in Opties in eigen naam maar voor rekening van de betreffende Deelnemer te houden op een bankrekening bij een Nederlandse bank en houdt per Deelnemer een Account aan overeenkomstig het (actuele) saldo van de Handelsaccount van de Deelnemer, met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden en in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onderdeel van deze overeenkomst tussen Optionclub en de Bewaarinstelling zijn de "voorwaarden betreffende het beheer en bewaring van gelden", die op verzoek van een Deelnemer door Optionclub elektronisch ter beschikking zullen worden gesteld.

28. De Deelnemer heeft geen rechtstreekse contractuele relatie met de Bewaarinstelling. De Bewaarinstelling verricht geen andere activiteiten dan de bewaring en het beheer van gelden gerelateerd aan de beleggingsdiensten en –activiteiten van Optionclub ten behoeve van bescherming van de rechten van de Deelnemers, waaronder (onder meer) het in ontvangst nemen van de Tradeprijs, het tijdelijk houden van deze Tradeprijs voor het uitvoeren van transacties van Deelnemers in Opties en het uitbetalen/overmaken van de gelden die de Bewaarder heeft ontvangen aan Deelnemers en aan Optionclub (laatstgenoemde ontvangt onder meer de gelden afkomstig van Opties die waardeloos zijn afgelopen dan wel Opties waarvan de Prijs van de Onderliggende Waarde bij Expiratie gelijk is aan de Prijs van de Onderliggende Waarde bij de koop van de Optie). Deze activiteiten van de Bewaarinstelling kwalificeren nadrukkelijk niet als bewaarneming in de zin van artikel 7:600BW.

29. De minimale storting op een (Handels) Account bedraagt steeds € 50,-.

30. Het administratieve saldo op de Handelsaccount van de Deelnemer bij Optionclub is altijd gelijk aan het saldo van de op naam gestelde Account van de Deelnemer bij de Bewaarinstelling. De Handelsaccount dient slechts voor administratieve doeleinden; Deelnemers houden nimmer gelden rechtstreeks aan bij Optionclub.

31. Creditering of debitering van de bij Optionclub aangehouden rekening in financiële contracten van de Deelnemer geschiedt uitsluitend tegen gelijktijdige debitering of creditering van het te ontvangen of verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde Account van de Deelnemer waarvan de gelden worden aangehouden door de Bewaarinstelling en Optionclub is uitsluitend bevoegd om over deze gelden te beschikken voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten van Optionclub voor de Deelnemer. Deelnemers zijn verplicht om met de door hen rechtstreeks op het Account gestorte bedragen Opties te kopen. Deze bedragen kunnen niet aan het Account worden onttrokken.

32. Transactieresultaten (Tradeprijs vermeerderd met winst) kunnen aan het (Handels) Account worden onttrokken tot vijf werkdagen na de dag waarop het transactieresultaat is gerealiseerd. Indien transactieresultaten niet binnen 5 werkdagen worden onttrokken, krijgen deze de status van een storting die niet meer kan worden onttrokken.

33. Optionclub zal op dagelijkse basis berekenen welk bedrag door de Deelnemer aldus kan worden onttrokken, waarbij geldt dat de Tradeprijs voor nieuwe transacties steeds ten laste komt van de vroegst gerealiseerde transactieresultaten.

34. Onttrekkingen aan een (Handels) Account kunnen uitsluitend plaatsvinden door opdracht daartoe te geven aan Optionclub, en worden door Optionclub uitgevoerd door overmaking op een bankrekeningnummer ten name van Deelnemer binnen de Europese Unie. Indien na overmaking blijkt dat deze tenaamstelling niet overeenkomt met de tenaamstelling van het Handelsaccount, dan kan Optionclub het overgemaakte bedrag als onverschuldigd betaald terugvorderen. Optionclub behoudt zich het recht voor om Deelnemers welke een storting op een Handelsaccount hebben gedaan via een creditcard bij een verzoek tot onttrekking van het Handelsaccount deze onttrekking uit te betalen via de creditcard waarmee de Deelnemer een storting op het Handelsaccount heeft gedaan tot maximaal het bedrag van deze storting en een eventuele restant onttrekking over te maken op een bankrekening ten name van Deelnemer binnen de Europese Unie. 

35. De minimale onttrekking aan een Handelsaccount bedraagt steeds € 50,-.

36. Handelsaccounts waarin voor een periode van 6 opeenvolgende maanden geen optietransactie is gedaan worden door Optionclub beschouwt als inactief. Bij deze inactieve Handelsaccounts zal maandelijks een bedrag van € 2,50 administratiekosten ten laste worden gebracht tot minimaal een saldo van € 0,- is bereikt. Ook heeft Optionclub het recht het (Handels)Account hierna te sluiten.

37. Optionclub past cliëntidentificatie toe. Hierdoor is de Deelnemer verplicht voor een eerste geldstorting een kopie te verstrekken van een geldig legitimatiebewijs om haar identiteit te kunnen verifiëren. Na identificatie zal dit document direct worden verwijderd.

BEWIJS

38. De boeken van Optionclub vormen, behoudens door de Deelnemer te leveren tegenbewijs, volledig bewijs van de inhoud van de rechten en verplichtingen van de Deelnemer jegens Optionclub.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

39. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitgifte van Opties.

40. De Deelnemer is verplicht om Optionclub op de hoogte te stellen van wijziging in zijn persoonlijke gegevens die hij bij aanmelding aan Optionclub heeft verstrekt.

INFORMATIE

41. Optionclub verleent geen beleggingsdienten en/of activiteiten. De website van Optionclub kan niet worden beschouwd als een belegging of advies. Deelnemers dienen zich zelf een oordeel te vormen over de werking van Opties en de daarmee verband houdende risico’s, alsook of en in hoeverre afsluiten van Opties past bij hun persoonlijke financiële situatie, risicobereidheid en doelstelling.

42. De Voorwaarden en alle andere informatie over Optionclub zijn verkrijgbaar ten kantore van Optionclub en zijn voorts te raadplegen op haar website.

RISICO’S

43. Aan de handel in Opties zijn risico’s verbonden.

44. De looptijd van de Opties is kort, waardoor de handel daarin een hoog speculatief karakter heeft.

45. De Prijs van de Onderliggende Waarde kan stijgen en kan dalen. Opties kunnen waardeloos aflopen.

46. Deelnemer loopt het risico de Tradeprijs geheel te verliezen.

47. Deelnemer verklaart de risico’s te begrijpen en zonder voorbehoud te accepteren.

KLACHTEN

48. In geval van klachten over de totstandkoming of uitvoering van Opties dient de Deelnemer zich schriftelijk te wenden tot de directie van Optionclub. De klacht wordt direct in behandeling genomen. Optionclub streeft ernaar binnen 2 werkdagen inhoudelijk te reageren.

FRAUDE

49. Bij (een vermoeden van) fraude (en/of oneigenlijk gebruik) kan Optionclub de deelname/acceptatie van een Deelnemer per direct opschorten of beëindigen en vervalt (voorlopig) het recht op uitbetaling onder lopende Opties totdat naar genoegen van Optionclub van de goede trouw van de Deelnemer is gebleken.

DISCLAIMER Optionclub

50. Optionclub is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die mocht ontstaan door het gebruik van de website Optionclub, het niet (tijdig) uitvoeren van opdrachten tot koop van Opties, behoudens indien de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Optionclub. In het geval aansprakelijkheid van Optionclub komt vast te staan, is de hoogte van de schadevergoedingsplicht beperkt tot de Tradeprijs in het desbetreffende geval.

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

51. In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien, is Optionclub bevoegd een beslissing te nemen waarbij de belangen van de Deelnemer en Optionclub in de overweging worden betrokken.

52. Van iedere wijziging in deze Voorwaarden zal de Deelnemer op de hoogte worden gesteld door publicatie op de website en mededeling van deze wijziging per e-mail.

RECHTSGEBIED

53. Op Opties, de rechtsverhouding tussen de Deelnemer en Optionclub, de website en alle andere publicaties, handelingen en gedragingen van Optionclub is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Back to top